fbpx

Regulamin strony

Definicje

Serwis internetowy – należy przez to rozumieć www.stonet.pl

Właściciel
– należy przez to rozumieć podmiot będącym prawnym właścicielem strony internetowej.

Operator – należy przez to rozumieć podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej.

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą serwis.

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie treści zamieszczone przez Właściciela w Serwisie,w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, wypowiedzi, opinie dotyczące usług. 

§1 [Właściciel / Operator]

1. Właścicielem i Operatorem serwisu internetowego www.stonet.pl jest STO.NET Sylwia Ostrowska z siedzibą 05-077 Zakręt, ul. Dobra 44E, dalej zw. „StoNet”.

2. Umożliwianie korzystania z Serwisu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla użytkowników w Polsce.

4. Właściciel świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tą stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 5 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 6, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

8. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

9. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba, że regulamin stanowi inaczej.

4. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba, że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.

5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§3 [Przeznaczenie serwisu]

1. Przeznaczeniem serwisu jest:
− informacja o usługach i nowościach usługowych właściciela;
− informacja o „StoNet”;
− informacja o pracownikach / partnerach;
− umożliwienie nawiązania kontaktu z przedstawicielem „StoNet”.

2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.

§4 [Odpowiedzialność za treści] 

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których na treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

7. Właściciel zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

8. Właściciel zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w szczególności decyzji inwestycyjnych.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

§5 [Warunki techniczne]

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies (Polityka plików cookies);
c. posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu poczty elektronicznej.
2. „StoNet” zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
3. „StoNet” nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§6 [Reklamacje i odpowiedzialność]

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane listem poleconym na adres „StoNet” lub elektronicznie na adres: biuro@stonet.pl
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez „StoNet” w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

§7 [Udostępnienie informacji i przetwarzanie danych osobowych]

1. Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Właściciela serwisu, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności.
2. Polityka prywatności stanowi dokument obowiązku informacyjnego względem użytkownika (podmiot danych) w sytuacji przetwarzania jego danych osobowych przez stronę www.stonet.pl lub przez inne wskazane w polityce prywatności serwisy internetowe (np. media społecznościowe) prowadzone przez „StoNet”.

§6 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Właściciela.
5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§7[Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:
• w formie elektronicznie na adres e-mail: biuro@stonet.pl
• w formie tradycyjnej na adres spółki: ul. Dobra 44E 05-077 Zakręt.

Element nad stopką ikona

Doświadczeni specjaliści

Doświadczeni specjaliści posiadają wiedzę i umiejętności zdobyte przez lata praktyki w swojej dziedzinie, co pozwala im na skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów. Ich bogate doświadczenie sprawia, że są cennymi doradcami i mentorami, zdolnymi do przewidywania potencjalnych wyzwań i proponowania efektywnych strategii.

Element nad stopką ikona
stonet.eu -

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście polega na dostosowaniu działań i strategii do unikalnych potrzeb i oczekiwań każdej osoby, co pozwala na bardziej efektywne osiąganie zamierzonych celów. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest lepsze zrozumienie i wsparcie jednostki, co prowadzi do większej satysfakcji i sukcesu w różnych aspektach życia.

Element nad stopką ikona
Element nad stopką ikona

Błyskawiczna realizacja

Błyskawiczna realizacja oznacza szybkie i efektywne wykonanie zadania, co pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów w krótkim czasie. Dzięki sprawnej organizacji i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, możliwe jest znaczące skrócenie czasu realizacji projektów bez utraty jakości.

Element nad stopką ikona
Element nad stopką ikona

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości to zapewnienie, że produkt lub usługa spełnia określone standardy i wymagania, co daje klientom pewność co do ich niezawodności i trwałości. Dzięki rygorystycznym procesom kontroli i ciągłemu doskonaleniu, firmy mogą dostarczać wysokiej jakości rozwiązania, które zaspokajają oczekiwania klientów i budują ich zaufanie.

Element nad stopką ikona

Twoje dane w dobrych rękach!

Bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z naszych usług

Nasza strona działa zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniając ochronę danych osobowych użytkowników oraz przestrzegając wszelkich przepisów. Gwarantujemy bezpieczne, przejrzyste i zgodne z regulaminem korzystanie z naszych usług. Wszystkie dane są przetwarzane z najwyższą starannością, a użytkownicy mogą być pewni, że ich prawa są respektowane.